Petroio Capitale della Terracotta

Sztuka tworzenia dawniej i dzisiaj -

od zawsze terakoty wyrabiane rêcznie

 

Terrecotte PetroioNasza firma, chocia¿ powsta³a pod inn± nazw±, istnieje nieprzerwanie od 1800 roku. Rozwija³a siê przez wszystkie te lata z zachowaniem tradycji. Wspania³e toskañskie glinki i przekazywany z dawien dawna sposób komponowania ich i wyrabiania, daj± naszym produktom du¿± odporno æ na zewnêtrzne warunki atmosferyczne, co sprawia, ¿e mog± byæ stosowane nie tylko w aran¿acji wnêtrz, ale przede wszystkim ogrodu. Wazy, amfory, misy, kolumny, statuy i wiele innych s± owocem pracy i kreatywno ci wprawnych rzemie lników, artystów z Petroio, zdolnych samodzielnie tworzyæ wzory, w których odzwierciedla siê dziedzictwo smaku i stylu wypracowane w ci±gu wieków.

Kto poszukuje dla swojego domu nie tylko presti¿u, aleTerrecotte Petroio pewnej wykwintno ci rêkodzie³a, jego niepowtarzalno ci w dobrym gu cie, znajdzie jej wyraz w piêknych formach naszych wyrobów. Wszystko to sprawia, ¿e FATAP jest znane we W³oszech i wielu innych krajach.